El Parlament aprova la Llei de comunitats balears o illenques fora del territori balear

Notícia del Parlament - 14 de març de 2023

També, ha aprovat parcialment una proposició no de llei del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca relativa a dignitat del sistema públic de pensions.

 

 

PREGUNTES

Al  primer punt de l'ordre del dia s'han substanciat vint-i-tres preguntes de control al Govern  que, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

PRIMERA. RGE núm. 1397/23, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració sobre el preu de la cistella de la compra. Ajornada a la sessió anterior. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SEGONA. RGE núm. 1512/23, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte de torre virtual per a l’Aeroport de Menorca. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TERCERA. RGE núm. 1527/23, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi del nou sistema d’avaluació. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUARTA. RGE núm. 1516/23, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a compromisos adquirits amb els caçadors en referència a l’ampliació del Parc Natural de Llevant. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CINQUENA. RGE núm. 1518/23, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pujada de l’impost de turisme sostenible. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SISENA. RGE núm. 1521/23, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a parcs eòlics marins a Menorca. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETENA. RGE núm. 1522/23, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a OSP Menorca-Barcelona. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VUITENA. RGE núm. 1523/23, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a educació inclusiva. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

NOVENA. RGE núm. 1525/23, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a salut pública digna. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DESENA. RGE núm. 1532/23, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a compliment de les recomanacions recollides a l'informe del Parlament Europeu sobre menors. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

ONZENA. RGE núm. 1524/23, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d’habitatge del Govern. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DOTZENA. RGE núm. 1526/23, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres del Port de Fornells. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TRETZENA. RGE núm. 1528/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de les carreteres. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CATORZENA. RGE núm. 1529/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei del “només sí és sí”. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUINZENA. RGE núm. 1513/23, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació dels preus dels lloguers per part de les comunitats autònomes. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETZENA. RGE núm. 1393/23, de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a elecció de senador propi per a Formentera. Ajornada a la sessió anterior. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DISSETENA. RGE núm. 1411/23, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a afirmació del vicepresident Sr. Yllanes sobre Vox i els assassins. Ajornada a la sessió anterior. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DIVUITENA. RGE núm. 1415/23, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impacte de la nova escalada de preus a les famílies de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DINOUENA. RGE núm. 1409/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la gestió en matèria sanitària. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VINTENA. RGE núm. 1515/23, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a fiabilitat d’un partit polític. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VINTIUENA. RGE núm. 1519/23, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a recomanacions del Parlament Europeu pel que fa a les menors tutelades. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VINTIDOSENA. RGE núm. 1531/23, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d’accés a l’habitatge davant el rebuig de la limitació de preus del lloguer al Congrés. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VINTITRESENA. RGE núm. 1530/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a límit al preu del lloguer de l’habitatge. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia la interpel·lació presentada Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares relativa a política general en matèria de drets i protecció de les dones. 

La diputada Idoia Ribas ha interpel·lat la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears, Mercedes Garrido, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

PROJECTE DE LLEI DE COMUNITATS BALEARS O ILLENQUES FORA DEL TERRRITORI BALEAR

Al  tercer punt  de l'ordre del dia s'ha procedit a l'aprovació per la majoria dels vots de la cambra, amb l'acceptació d'esmenes (algunes transaccionades), del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 67/23, de comunitats balears o illenques fora del territori balear. [DICTAMEN]

Tramitació parlamentària

El projecte de llei entrà al Parlament dia 9 de gener de 2023,  després que el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, després ho aprovàs el mateix dia. [NOTA INFORMATIVA GOIB]. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de gener de 2023, admeté a tràmit el Projecte de Llei. Igualment, la Mesa acordà obrir un termini de 15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptassin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborassin un dossier documental; i un cop transcorregut el qual, obrir el termini ordinari de presentació d'esmenes (que fou ampliat) i que es tramatès davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Dia 25 d'octubre de 2022 el projecte de llei superà l'esmena a la totalitat de devolució que havia presentat el Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares [NOTA INFORMATIVA] [DIARI DE SESSIONS]

Aleshores,  Projecte de llei es va remetre a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals on se substanciaren debats i votacions amb l'aprovació d'esmenes parcials que permeteren elaborar primer un informe de ponència (15 de febrer de 2023) i, a continuació, un dictamen de la Comissió (22 de febrer de 2023), que ha estat debatut i aprovat avui en sessió plenària [DIARI DE SESSIONS]

Debat plenari

El debat d'avui, en sessió plenària, s’ha encetat amb la presentació del projecte de llei per part de la consellera consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, en representació del Govern.

Tot seguit s'ha substanciat la defensa de les esmenes que, no havent estat aprovades ni en ponència ni en comissió, els grups parlamentaris han volgut mantenir per al seu debat en plenari. Aquestes han estat defensades des de la tribuna pels parlamentaris: Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Juan Manuez González (Ciudadanos), Margalida Duran (Popular) i Vanessa Diaz i Josep Castells (Mixt).

Per posicionar-se respecte de les esmenes han intervingut: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares) i Silvia Cano (Socialista).

Contingut bàsic de la llei

Aquesta Llei té per objecte regular, d'acord amb la normativa vigent, el marc de
les relacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb les comunitats
balears o illenques establertes fora del territori de la comunitat autònoma, amb els illencs o illenques residents, temporalment o permanentment, o desplaçats, a l'estranger, com també amb les altres persones que, més enllà del territori baleaç i en la mesura que siguin afectades per aquesta disposició, acreditin lligams d'origen, emocionals o áfectius amb la gent, la llengua, la cultura i la història de les Illes Balears.

La Llei consta de catorze articles dividits en cinc capítols, dues disposicions addicIonals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

En el capítol I es precisa el concepte i la definició de ciutadania balear a l'exterior tant si són illencs o illenques fora del territori es'pa-nyet de les Illes Balears com persones amb lligams d'origen o persones amb vincles indelebles amb les Illes Balears.

El capítol II regula les comunitats illenques fora del territori balear i perfila els requisits per gaudir-ne de la condició, així com el reconeixement oficial d'aquesta condició i els supòsits de revocació.

El capítol III recull el suport institucional als illencs o illenques fora del territori de les Illes Balears i a les persones amb lligams d'origen o amb vincles  amb les Illes Balears.

El capítol IV regula el Consell de les Illes Balears a I'Exterior i, com a novetat, incorpora la creació de la Comissió Parlamentària amb presència de tots els grups parlamentaris presents al Parlament de les Illes Balears com a reflex de la pluralitat política que ha de presidir les relacions amb la diàspora balear, i de la Comissió específica d'entitats locals de les Illes Balears amb les comunitats balears o illenques fora del territori balear.

El capítol V té per objecte les efemèrides i els grans esdeveniments, recull la participació en els actes commemoratius de la institucionalització del dia 1 de març com a festa de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a les festes oficials insulars, i estableix la celebració del Dia Internacional de les Comunitats Balears a l'Exterior.

Les disposicions addicionals regulen el manteniment de la condició de comunitats balears reconegudes abans d'aquesta Llei i la integració del Registre de comunitats existent.

Les disposicions transitòries regulen el règim transitori del reconeixement de comunitat balear o illenca i del Consell de Comunitats Balears creat per la Llei 3/1992.

La disposició derogatòria deroga la Llei 3/1992 i manté en vigor el Decret t29/L993 fins que no s'aprovin els reglaments prevists en la disposició final primera, que conté l'habilitació legal per al desplegament reglamentari d'aquesta Llei.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Al quart punt de l’ordre del dia s'ha procedit al debat i a la votació de les proposicions no de llei.

En primer lloc, debatrem la  RGE núm.  860/23, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a neutralitat i concòrdia als centres educatius, la qual ha estat REBUTJADA per 33 vots en contra (Mixt,  El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista)  i 20 a favor (Maxo Benalal, Cs, Vox i Popular) amb la redacció següent: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per assegurar que en tots els centres educatius es guardi el degut respecte i estima cap als símbols nacionals, que representen tot el poble espanyol.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per assegurar que s'evitin tant l'adoctrinament ideològic com actituds i comportaments que puguin pertorbar la neutralitat ideològica i política, la concòrdia i el bon ambient en els centres.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir el que s'estableix a la Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes, en tots els edificis i establiments públics de l'administració autonòmica, inclosos els centres educatius públics.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

Per a la defensa de la iniciativa ha intervingut: Jorge Campos (VOX-Atctua Balears).

El Grup Parlamentari Popular ha presentat dues esmenes que, defensades per Juan Manuel Lafuente, no han estat admeses pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Gloria Santiago (Unidas Podemos), Patricia Guasp (Ciudadanos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (Mixt) i Carles Bona (Socialista). 

--------------------------------

En segon lloc, s'ha procedit al debat i a la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 864/23, del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, per a la dignitat del sistema públic de pensions, de la qual han estats APROVATS la majoria dels punts, amb la redacció següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a revaloritzar l’import de les pensions en funció de l’IPC acumulat interanual, i a preveure les partides pressupostàries necessàries en el projecte de llei que anualment s’envia a les Corts generals.

Aprovat per 42 vots a favor i 7 vots en contra (Maxo Benalal, Vox i Cs). 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a incrementar l’import de les pensions mínimes per equiparar-les al salari mínim interprofessional.

Aprovat per 30 vots a favor, 7 vots en contra (Maxo Benalal, Vox i Cs) i 12 abstencions (Popular). 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a incrementar l’import del salari mínim interprofessional fins al 60% de l’import del salari mitjà a l’Estat espanyol, d’acord amb el que preveu la Carta Social Europea.

Aprovat per 45 vots a favor i 4 vots en contra (Maxo Benalal i Vox). 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a dur a terme totes les actuacions necessàries per eliminar la bretxa de gènere en salaris i pensions.

Aprovat per 42 vots a favor i 7 vots en contra (Maxo Benalal, Vox i Cs). 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a elaborar l’informe d’auditoria sobre el finançament de les despeses de naturalesa contributiva i no contributiva de la Seguretat Social previst a la disposició addicional sisena de la Llei 21/2021, de 28 de desembre.

Aprovat per 42 vots a favor i 7 vots en contra (Maxo Benalal, Vox i Cs). 

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a revertir totes les retallades en els drets dels pensionistes de les reformes de les pensions de 2011, de 2013 i de 2021.

Aprovat per 27 vots a favor, 4 en contra (Maxo Benalal i Vox) i 18 abstencions (Cs, El Pi i Popular). 

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a impulsar les modificacions normatives necessàries per eliminar els plans de pensions privats d’empresa finançats amb recursos de la Seguretat Social.

Rebutjat per 36 vots en contra, 10 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos) i 3 abstencions (El Pi). 

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a no incrementar els anys de cotització per al càlcul de la base reguladora de les pensions, i a fer les modificacions necessàries per tornar al període de càlcul previ a la reforma de les pensions de 2011, fixat en quinze anys.

Rebutjat per 29 vots en contra (Maxo Benalal, Vox, Cs, Unidas Podemos i Socialista), 5 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca) i 15 abstencions (El Pi i Popular). 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 Intervencions

Per a la defensa de la inciativa ha intervingut: Josep Castells (MÉS per Menorca). 

Els grups parlamentaris Socialista i Unidas Podemos han presentat conjuntament dues esmenes les quals, defensades per Enric Casanova i Antonia Martín, no han estat acceptades pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Salomé Cabrera (Popular), Patricia Guasp (Ciudadanos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Sergi Rodríguez (VOX-Actua Baleares) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears). 

 

COMPLIMENT PRESSUPOSTS DEL PARLAMENT 2022

Finalment, al sisè punt de l’ordre del dia s'ha aprovat per assentiment, l’Informe sobre el compliment del Pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l’exercici de 2022, aprovat per la Mesa dia 2 de març proppassat. 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/03/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 45618814

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201