Lleis

Seleccioneu la legislatura:

LLEIS PUBLICADES A LA 7a LEGISLATURA

DECRET LLEI DE MESURES CAUTELARS FINS A L' APROVACIÓ DE NORMES DE PROTECCIÓ D' ÀREES D' ESPECIAL VALOR AMBIENTAL PER A LES ILLES BALEARS

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L' ANY 2008

LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES I ECONOMICOADMINISTRATIVES

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI PROFESSIONAL DE LLICENCIATS I DOCTORS EN CIÈNCIES AMBIENTALS DE LES ILLES BALEARS

LLEI RELATIVA A MODIFICACIÓ DE LA LLEI 23/2006, DE 20 DE DESEMBRE, DE CAPITALITAT DE PALMA DE MALLORCA

DECRET LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES PER IMPULSAR L'ACTIVITAT ECONÒMICA A LES ILLES BALEARS

LLEI DE MESURES URGENTS PER A UN DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL SOSTENIBLE A LES ILLES BALEARS

LLEI DE CREACIÓ I REGULACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

LLEI RELATIVA A CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A SUBVENCIONS ELECTORALS

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2005, DE 3 DE JUNY, DE COORDINACIÓ DE POLICÍES LOCALS DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L'ANY 2009

LLEI DE REHABILITACIÓ I MILLORA DELS BARRIS DELS MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES PER IMPULSAR L'ACTIVITAT ECONÒMICA A LES ILLES BALEARS

LLEI RELATIVA A SERVEIS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS

LLEI RELATIVA A ACTUACIONS URGENTS DESTINADES A L' OBTENCIÓ DE SÒL PER A HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA

LLEI RELATIVA A ESTATUT DELS EXPRESIDENTS DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

LLEI RELATIVA A MODIFICACIÓ DE LA COMPILACIÓ DE DRET CIVIL DE LES ILLES BALEARS, SOBRE CAUSES D'INDIGNITAT SUCCESSÒRIA I DESHEREDAMENT

DECRET LLEI DE MESURES URGENTS PER A L'IMPULS DE LA INVERSIÓ A LES ILLES BALEARS

DECRET LLEI DE MESURES URGENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU HOSPITAL A L'ILLA D'EIVISSA

DECRET LLEI DE MESURES AMBIENTALS PER IMPULSAR LES INVERSIONS I L'ACTIVITAT ECONÒMICA A LES ILLES BALEARS

DECRET LLEI DE MESURES RELATIVES AL SERVEI PÚBLIC REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA DE LES ILLES BALEARS I DE DETERMINADES DISPOSICIONS EN MATÈRIA URBANÍSTICA

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/2000, DE 30 DE NOVEMBRE, DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

LLEI DE MESURES URGENTS PER A L'IMPULS DE LA INVERSIÓ A LES ILLES BALEARS

LLEI DE MESURES AMBIENTALS PER IMPULSAR LES INVERSIONS I L'ACTIVITAT ECONÒMICA A LES ILLES BALEARS

LLEI DE ERFORMA DE LA LLEI 11/2001, DE 15 DE JUNY, D' ORDENACIÓ DE L' ACTIVITAT COMERCIAL A LES ILLES BALEARS PER A LA TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA 2006/123/CEE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 12 DE DESEMBRE DE 2006, RELATIVA ALS SERVEIS EN EL MERCAT INTERIOR

LLEI ELECTORAL DELS CONSELLS INSULARS

LLEI DEL CONSELL AUDIOVISUAL DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L' ANY 2010

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2002, DE 17 DE MAIG, D' ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

LLEI D' ORDENACIÓ DEL TRANSPORT MARÍTIM DE LES ILLES BALEARS

DECRET LLEI DE MESURES URGENTS RELATIVES A DETERMINADES INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS D'INTERÈS GENERAL

LLEI DE CONSTATACIÓ DE CENSOS I ALOUS D' EXTINCIÓ DELS INACTIUS

LLEI DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE SALUT PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS

LLEI DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

LLEI REGULADORA DEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE MESURES URGENTS RELATIVES A DETERMINADES INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS D'INTERÈS GENERAL

LLEI DE MODIFICACIÓ DE DIVERSES LLEIS PER A LA TRANSPOSICIÓ A LES ILLES BALEARS DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE, DE 12 DE DESEMBRE, DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, RELATIVA ALS SERVEIS EN EL MERCAT INTERIOR

LLEI PER LA QUAL S' ADOPTEN MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC, A TRAMITAR DE FORMA DIRECTA I EN LECTURA ÚNICA

LLEI DE MEDIACIÓ FAMILIAR DE LES ILLES BALEARS

TRAMESA DEL LLEI DE L' ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE LA BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS

LLEI RELATIVA A DECLARACIÓ D' INTERÈS AUTONÒMIC DE LA CONSTRUCCIÓ DEL CAMP DE GOLF DE SON BOSC, A MURO

LLEI RELATIVA A MESURES PER A LA REVALORACIÓ INTEGRAL DE LA PLATJA DE PALMA

LLEI DE TRANSFORMACIÓ DE FUNDACIONS DEL SECTOR PÚBLIC SANITARI DE LES ILLES BALEARS I DE DETERMINACIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC DE LES FUNDACIONS PÚBLIQUES SANITÀRIES

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 1/2003, DE 20 DE MARÇ, DE COOPERATIVES DE LES ILLES BALEARS

LLEI MITJANÇANT EL QUAL ES REGULA LA PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL DE LES ORGANITZACIONS EMPRESARIALS I SINDICALS MÉS REPRESENTATIVES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL INSULAR DE MENORCA DE LES FACULTATS QUE, COM A ADMINISTRACIÓ GESTORA, EXERCEIX ARA L'ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB EN RELACIÓ AMB EL MUSEU DE MENORCA I LA BIBLIOTECA I L'ARXIU HISTÒRIC DE MAÓ, INSTITUCIONS CULTURALS DE TITULARITAT ESTATAL

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 47824440

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201