Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Ple del parlament

Nombre d'expedients en curs: 68
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2023/PROP-0165
2023/01818
22/03/2023
José Javier BONET I DÍAZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
 Situació mediambiental despres vuit anys de FrancinaArmengol    
 
2
10-2023/PROP-0166
2023/01819
22/03/2023
Sebastià SAGRERAS I BALLESTER
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Situació financera i fiscal despres vuit anys de FrancinaArmengol    
 
3
10-2023/PROP-0167
2023/01820
22/03/2023
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Stuació de l’economia després de vuit anys de FrancinaArmengol    
 
4
10-2023/PROP-0168
2023/01821
22/03/2023
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Situació de l’educació després de vuit anys de FrancinaArmengol    
 
5
10-2023/PROP-0169
2023/01822
22/03/2023
Isabel María BORRÁS I ROSSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Situació de la sanitat pública després de vuit anys deFrancina Armengol    
 
6
10-2023/PROP-0170
2023/01823
22/03/2023
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Situació del transport públic després de vuit anys deFrancina Armengol    
 
7
10-2023/PROP-0171
2023/01824
22/03/2023
Juan Manuel LAFUENTE I MIR
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Situació de l’habitatge després de vuit anys de FrancinaArmengol    
 
8
10-2023/PROP-0172
2023/01825
22/03/2023
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Situació de les dones despres vuit anys de FrancinaArmengol    
 
9
10-2023/PROP-0173
2023/01826
22/03/2023
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Situació de les Illes Balears després de vuits anys al frontdel Govern    
 
10
10-2023/PROP-0174
2023/01829
22/03/2023
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
El pes del turisme a la nostra economia.     
 
11
10-2023/PROP-0175
2023/01830
22/03/2023
M. Antònia SUREDA I MARTÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Igualtat i violència masclista en l’adolescència.     
 
12
10-2023/PROP-0176
2023/01831
22/03/2023
Vanessa DÍAZ I OJEDA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Millores compromeses amb l'educació a Formentera.     
 
13
10-2023/PROP-0177
2023/01833
22/03/2023
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Principals reptes pendents per a les Illes Balears.     
 
14
10-2023/PROP-0178
2023/01834
22/03/2023
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Justificación no resolución problemas en materia de viviendadesde el inicio de la legislatura    
 
15
10-2023/PROP-0179
2023/01835
22/03/2023
Idoia RIBAS I MARINO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Gestión de la Consejería de Salud.     
 
16
10-2023/PROP-0180
2023/01836
22/03/2023
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Deuda que dejará el Gobierno de las Islas Baleares al finalde esta legislatura.    
 
17
10-2023/PROP-0182
2023/01839
22/03/2023
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
 8 años de gobierno sin soluciones a los grandes problemasde las Illes Balears    
 
18
10-2023/PROP-0183
2023/01881
24/03/2023
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Presentació pública del Parc Sanitari Nou Son Dureta     
 
19
10-2020/INTE-0002
2020/00144
09/01/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
A Respondre Per Escrit, Final Període
Política general del Govern en matèria de gestió econòmicaeducativa.    
 
20
10-2020/INTE-0007
2020/04694
06/03/2020
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
A Respondre Per Escrit, Final Període
Cumplimiento de la legalidad vigente en cuanto a laneutralidad ideológica y política por parte de los docentesen el desarrollo de sus funciones en la enseñanza pública enBaleares  
 
21
10-2020/PLEX-0006
2020/14652
22/09/2020
Antonia MARTÍN I PERDIZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició de llei per a la Reforma del Reglament delParlament de les Illes Balears    
 
22
10-2020/PLEX-0007
2020/14927
01/10/2020
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Debat de Presa en Consideració
Modificació de la llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerçde les Illes Balears.    
 
23
10-2021/INTE-0023
2021/08082
29/09/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria de cultura.     
 
24
10-2021/INTE-0024
2021/08123
30/09/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria de seguretat iconvivència ciutadana.    
 
25
10-2022/INTE-0015
2022/03896
27/04/2022
Antonio COSTA I COSTA
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
A Respondre Per Escrit, Final Període
Política general duta a terme en relació a la seguretat al'estació intermodal de Palma.    
 
26
10-2022/PLEX-0004
2022/05573
11/07/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Presentació Esmenes
Proposició de llei de modificació de la Llei 10/2005, de 21de juny, de ports de les Illes Balears, i de racionalitzaciódel consum de territori per part dels ports de les IllesBalears.  
Terminis: Dossier documental i recaptació opinions GP: 20.3.23. Al·legacions: 29.3.23. Ampliat termini esmenes: 3.4.23
27
10-2022/PLEX-0005
2022/05697
14/07/2022
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Debat de Presa en Consideració
PROPOSICIÓ DE LLEI SOBRE L’APROVACIÓ DE L’INVENTARI DE LLOCSD’INTERÈS GEOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS I PROTECCIÓ DELPATRIMONI GEOLÒGIC   
 
28
10-2022/INTE-0023
2022/07131
01/09/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Neteja de torrents     
 
29
10-2022/INTE-0025
2022/07133
01/09/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Planificació hídrica     
 
30
10-2022/PLEX-0006
2022/11358
21/10/2022
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Debat de Presa en Consideració
PROPOSICIÓN DE LEY A TRAMITAR ANTE EL CONGRESO DE LOSDIPUTADOS RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2021, DE 20DE MAYO, DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA, PARALA INCLUSIÓN DEL CONCEPTO DE SOBERANÍA ENERGÉTICA Y LAREVISIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE EXPLORACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
 
31
10-2023/PLEX-0002
2023/00136
13/01/2023
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Proposta de reforma de determinats articles del Reglamentdel Parlament de Ies llles Balears.    
 
32
10-2023/INTE-0004
2023/00227
19/01/2023
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Interpel·lació sobre política i acció general del Govern enmatèria d'atenció ciutadana.    
 
33
10-2023/PLEX-0004
2023/00276
19/01/2023
Maria Esperança SANS I REGIS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Debat de Presa en Consideració
Proposició de Llei de Modificació de la Llei 5/2018, de 19de juny, de l'habitatge de les Illes Balears    
 
34
10-2023/PLEX-0005
2023/00507
30/01/2023
Gloria Pilar SANTIAGO I CAMACHO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Debat de Presa en Consideració
Proposició de llei per a la modificació de l'apartat 1 del'article 20 de la Llei 29/1994, de 24 de setembre,d'Arrendaments Urbans   
 
35
10-2023/INTE-0009
2023/01046
13/02/2023
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Execució de fons europeus     
 
36
10-2023/INTE-0011
2023/01534
08/03/2023
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Política del Govern en materia de familia y conciliación     
 
37
10-2023/DLEX-0003
2023/01753
15/03/2023
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Decret llei 3/2023 de 13 de març, pel qual s'estableixenajuts i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i elsdanys produïts per la borrasca Juliette a la serra deTramuntana i altres indrets de l'illa de Mallorca 
 
38
10-2023/MOCI-0007
2023/01759
17/03/2023
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Política general en materia de derechos y protección de lasmujeres.    
 
39
10-2019/PRON-0048
2019/05040
11/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Gratuidad del transporte escolar.     
 
40
10-2019/PRON-0050
2019/05130
16/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Promoció del producte autòcton de les Illes Balears.     
 
41
10-2019/PRON-0151
2019/10413
05/12/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Manteniment de dues xarxes de centres educatius sostingutsamb fons públics: els centres públics i els centresconcertats.   
 
42
10-2020/PRON-0026
2020/01987
29/01/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport del Govern de les Illes Balear al sector industrial        
 
43
10-2020/PRON-0043
2020/02609
06/02/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Pla Estratègic Nacional de la nova Política AgràriaComunitària (PAC)    
 
44
10-2020/PRON-0052
2020/03092
13/02/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport a l'escola concertada.     
 
45
10-2021/PRON-0217
2021/05572
11/06/2021
Antonio COSTA I COSTA
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
En contra de la concesión de indultos a los condenados porel Tribunal Supremo por los hechos secesionistas ocurridosen Cataluña en octubre de 2017.   
 
46
10-2021/PRON-0231
2021/06304
06/07/2021
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Adaptació de la Ley Orgànica 3/1986, de 14 de abril, demedidas especiales en materia de salud pública, per ferfront a les noves situacions derivades de les malaltiestransmissibles.  
 
47
10-2021/PRON-0261
2021/07425
10/09/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Modificació de la llei 4/2013 per poder recuperar lescompetències per part de Govern de les Illes Balears de totel sistema relacionat amb els processos selectius i formacióde les policies locals  
 
48
10-2021/ILPO-0002
2021/11820
25/10/2021
MARGALIDA MARIA RAMIS SASTRE
REPRESENTANT
COMISSIÓ PROMOTORA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Iniciativa legislativa popular de la Proposicio de llei debenestar per a les generacions presents i futures de lesIlles Balears.  
 
49
10-2021/PRON-0342
2021/14053
02/12/2021
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad delEstado.    
 
50
10-2021/PRON-0352
2021/14377
10/12/2021
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Impost sobre les estades turístiques, recuperació del'objectiu original i suspensió per al 2022.    
 
51
10-2021/PRON-0360
2021/14607
29/12/2021
Antonio COSTA I COSTA
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport a la implantació de fórmules d'economia circular ales Illes Balears.    
 
52
10-2022/PRON-0104
2022/02919
28/03/2022
Patrícia FONT I MARBÁN
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei per posar solució a la mancad’especialistes i a l’exclusió del programa de cribratge decàncer de còlon de Menorca.   
 
53
10-2022/PRON-0211
2022/07373
13/09/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Reconeixement de l'equivalència als professors interins deFormació Professional.     
 
54
10-2022/PRON-0216
2022/08354
22/09/2022
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures urgents per a facilitar l'accés a un habitatge alsjoves de les Illes Balears.    
 
55
10-2022/PRON-0220
2022/09565
30/09/2022
Antonio COSTA I COSTA
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PLA DE MESURES URGENTS PER A FAMILIES, AUTONOMS I PIMESDAVANT LA CRISI INFLACIONARIA I ENERGÈTICA A LES ILLESBALEARS.   
 
56
10-2022/PRON-0242
2022/11762
09/11/2022
Juan Manuel LAFUENTE I MIR
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reconeixement dels descendents dels jueus a Mallorca.     
 
57
10-2022/PRON-0252
2022/13165
02/12/2022
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Revisió, per la via d'urgència, de la Llei Orgànica 10/2022,de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertatsexual.   
 
58
10-2022/PRON-0258
2022/13328
16/12/2022
Ares FERNÁNDEZ I LOMBARDO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
ANY EUROPEU DE LA JOVENTUT.     
 
59
10-2022/PRON-0259
2022/13329
16/12/2022
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Contra la okupación ilegal de viviendas.     
 
60
10-2023/PRON-0025
2023/01472
06/03/2023
Josep MELIÀ I QUES
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Canvi del traçat del segon cable d'energia entre laPenínsula i Mallorca perquè entri per la Badia d'Alcúdia.     
 
61
10-2023/PRON-0030
2023/01511
07/03/2023
Gloria Pilar SANTIAGO I CAMACHO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Protecció mediambiental contra els abusos dels jetsprivats    
 
62
10-2023/PRON-0033
2023/01600
10/03/2023
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
REPROVACIÓ     
 
63
10-2020/COIP-0015
2020/13984
07/09/2020
Pilar COSTA I SERRA
CONSELLERA I PORTAVEU DEL GOVERN
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença a iniciativa pròpia delconseller de Model Econòmic, Turisme i Treball davant el Pledel Parlament per informar sobre l'actual situació turísticai laboral de les Illes Balears 
 
64
10-2023/COPN-0002
2023/01671
14/03/2023
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Cumplimiento de la PNL 11770/2019, relativa a la revisióninmediata, actualización y equiparación de la indemnizacióncompensaria por residencia (plus de insularidad) de todoslos empleados públicos del Estado y Agentes de las Fuerzas yCuerpos de Seguridad del Estado destinados en las Islas
 
65
10-2022/COMO-0003
2022/11646
03/11/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compliment del darrer punt de la moció 2060/22, relativa ahabitatge.    
 
66
10-2022/COMO-0004
2022/11818
14/11/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compliment del novè punt de la moció RGE núm 2060/2022,relativa a habitatge.    
 
67
10-2023/DLEX-0003
2023/01753
15/03/2023
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Decret llei 3/2023 de 13 de març, pel qual s'estableixenajuts i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i elsdanys produïts per la borrasca Juliette a la serra deTramuntana i altres indrets de l'illa de Mallorca 
 
68
10-2021/COIN-0002
2021/07331
07/09/2021
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposta de creació d'una comissió no permanentd'investigació sobre l'aplicació de l'estratègia devacunació contra la COVID-19 a la CAIB.  
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/03/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 45618580

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201